Wiarygodny partner w gospodarce odpadowej.

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie obrotu odpadami definiują szereg wymogów, którym podlegają podmioty zajmujące się gospodarką odpadową. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż niemal każdy element procesu związanego z istnieniem odpadu, począwszy od jego powstania, a skończywszy na zagospodarowaniu (np. w formie odzysku) wymaga od jego uczestnika posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia podlegają między innymi niżej wymienione rodzaje działalności:

• wytwarzanie odpadów
• zbiórka odpadów
• transport odpadów
• przetwarzanie odpadów

Trzeba podkreślić, że w interesie każdego podmiotu wytwarzającego odpady leży, aby partner któremu przekazuje on odpady działał zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, co między innymi oznacza wymóg posiadania odpowiednich zezwoleń. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz.U.2016.1987), zgodnie z którym:

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Art. 27 ust. 3 wspomnianej ustawy o odpadach przewiduje, iż przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami przez ich wytwórcę lub posiadacza następuje jedynie w przypadku, gdy odpady przekazane zostały podmiotowi posiadającemu stosowną decyzję lub wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami. Zatem jedynie w wypadku przekazania odpadów podmiotowi uprawnionemu (posiadającemu odpowiednią decyzję zezwalającą na odbiór odpadów) posiadacz zwalnia się z odpowiedzialności za dalsze postępowanie z odpadami.

W celu uchylenia wątpliwości, co do aktualnego stanu prawnego, wypada wyjaśnić, iż przepisy obowiązującej ustawy o odpadach wprowadziły obowiązek marszałków województw prowadzenia rejestrów podmiotów gospodarujących odpadami (zwanych potocznie BDO).

Przekazanie odpadów spółce "3Spare" Sp. z o.o. skutkuje przeniesieniem na nas odpowiedzialności za dalsze prawidłowe ich zagospodarowanie.

Wiarygodność naszych spółek, jako partnerów odpadowych dbających o wysoki standard działalności zarówno w typowej gospodarce odpadowej jak i wszelkich innych aspektach biznesu potwierdzona jest między innymi cyklicznymi auditami prowadzonymi przez jednego z naszych globalnych partnerów.

W naszej działalności dokładamy starań, aby korzyści płynące z wypracowanych przez lata działalności bogatych doświadczeń i wysokich standardów mogły zostać przeniesione na wszystkich naszych partnerów w gospodarce odpadami, nie ograniczając ich jedynie do tych największych.

Scroll to top