POLITYKA PRYWATNOŚCI

"3Spare" Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. Dbamy o ochronę danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym stosowanie należytej ochrony podczas planowania wszelkich nowych form aktywności. Ponadto w celu minimalizacji ryzyk staramy się w możliwie najszerszym stopniu ograniczać zakres pozyskiwanych danych osobowych.

Niniejszy regulamin służy poinformowaniu zainteresowanych stron o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania oraz o przysługujących prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem danych jest "3Spare" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wąska 79A, 15-122 Białystok.

Jako Administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i za sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem rodo@3spare.eu lub listownie na adres naszej siedziby.

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, przeprowadziliśmy analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Ponadto, informujemy, że zgromadzone przez nas dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe zbierane z następujących obszarów:

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do działalności "3Spare" Sp. z o.o., w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych przez "3Spare" Sp. z o.o., mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania ich kopii;
b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
c) całkowitego usunięcia swoich danych (prawo do “bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
d) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
f) przeniesienia danych do innego Administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności tego procesu, przygotowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony (łącze do dokumentu znajduje się poniżej).
Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@3spare.eu przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Dane nie będą przetwarzane w żadnych innych celach poza realizacją składanego wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazujemy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych.

Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu. W takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie poinformujemy o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku jeżeli zajdą takie okoliczności.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy wnioski byłyby nieuzasadnione lub ich liczba nadmierna, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O jej wysokości lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku, poinformujemy niezwłocznie.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji w której nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym również poinformujemy.

Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opisane zasady obowiązują od 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 14 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian ich treści.