WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ODBIERANYCH ODPADÓW

Stosowane przez nas wymagania jakościowe związane przedstawione są w poniższych tabelach. Odnoszą się one do całości odbieranego drewna poużytkowego, niezależnie od jego kwalifikacji jako odpadu, produktu ubocznego czy też pozostałych materiałów nienależącego do żadnej z wymienionych grup sortymentowych.

Podstawowe wymogi jakościowe w zakresie składu odbieranych materiałów:

Lp. Rodzaj parametru Specyfikacja
1. Zawartość wtrąceń z tworzyw sztucznych <2% Definiowana wagowo lub objętościowo.
2. Zawartość wtrąceń metalowych <5% Definiowana wagowo.
3. Zawartość wtrąceń mineralnych <2% Definiowana wagowo.
4. Wilgotność względna Max. 30%
Definiowana jako ilość wody w próbce (np. 100 g).
Pomiar prowadzony metodą elektryczną lub za pomocą wagosuszarki.
5. Zawartość wtrąceń płyty włóknistej
(HDF, MDF, pilśnia i podobne)
0%
Ograniczenie nie dotyczy sortymentu HDF / MDF, gdzie nie stosuje się limitu zawartości płyty włóknistej.
6. Inne parametry Do uzgodnienia w trakcie współpracy odpowiednio do parametrów i specyfiki surowca.

 

Normy dodatkowe dotyczące właściwości fizyko-mechanicznych:

Lp. Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Opis wymaganych parametrów fizyko-mechanicznych
1. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 Odpady powinny być jednorodne tzn. w jednej partii odpadów powinna znajdować się jednakowa frakcja.
Dopuszczalne są frakcje:
1.  Gruba (kawałki o wielkości minimalnej powyżej 10cm)
2. Drobna, wśród której wyróżnia się:
(a) Zrębka (pomiędzy 5-10 cm)
(b) Wiór (pomiędzy 2-5 cm)
(c) Trocina (pomiędzy 1-2 cm)
Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalne są wtrącenia płyty włóknistej (tj. pilśnia, MDF, HDF), za wyjątkiem sortymentu HDF / MDF gdzie wspomniane ograniczenie nie obowiązuje.
2. Opakowania z drewna 15 01 03 W ramach powyższej grupy akceptowane są: palety, złom paletowy w rozdrobnionej postaci (zrębka), skrzynki, przekładki. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, jednakże ich udział musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF).
3. Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
4. Drewno (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych) 17 02 01 Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
5. Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 07 Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
6. Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)