blank
blank

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Spółka 3Spare Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW w Szczuczynie”.

W oparciu o zidentyfikowane wyzwania i problemy oraz cele strategiczne Spółki w zakresie rozwoju działalności OZE określone zostały cele Projektu. Cele zostały podzielone ze względu na charakter następująco:

1. Cele biznesowe:

 • zakończenie do 2023 r. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW,
 • osiągnięcie maksymalnej rocznej produkcji energii elektrycznej z OZE w 2024 roku na poziomie 887,44 kW,
 • zwiększenie przychodów firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE do poziomu 23 225 625,30 PLN w roku 2024 (zgodnie z analizą finansową),
 • zwiększenie zysku netto z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE do poziomu 5 966 713,26 PLN w roku 2024 (zgodnie z analizą finansową),
 • przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z OZE będą stanowić 299 203,00 PLN w roku 2024 (zgodnie z analizą finansową),
 • sprzedaż całkowitej wyprodukowanej energii elektrycznej, co stanowi 100% całkowitej energii wyprodukowanej.

2. Cele okołobiznesowe:

 • uniknięcie emisji dwutlenku węgla - CO2 na poziomie co najmniej 730,8 tony w pierwszym roku działalności instalacji,
 • uniknięcie emisji tlenku węgla - CO na poziomie co najmniej 0,2385 tony pierwszym roku działalności instalacji,
 • uniknięcie emisji tlenku azotu – NOx na poziomie co najmniej 0,6669 tony pierwszym roku działalności instalacji,
 • uniknięcie emisji tlenku siarki – SO2 na poziomie co najmniej 0,6561 tony w pierwszym roku działalności instalacji,
 • uniknięcie emisji pyłów na poziomie co najmniej 0,0396 tony w pierwszym roku działalności instalacji.

3. Cele społeczno-ekonomiczne:

 • zmniejszenie bezrobocia w województwie podlaskim w wyniku zaangażowania pracownika do obsługi farmy (po zakończeniu realizacji Projektu),
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy Szczuczyn.

Efektem Projektu będzie zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 oraz pyłów do środowiska, ponadto nastąpi wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Wartość Projektu: 4 129 647,49 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 518 150,85 PLN.