Jak optymalnie zbierać odpady drzewne w procesie produkcji.

Postępowanie z odpadami drzewnymi stanowi spore wyzwanie logistyczne. Niektóre odpady drzewne, zwłaszcza te zawierające drewno lite, pozbawione sinizny (np. połamane palety, zużyte szpule kablowe, czy też drewniane skrzynie i pojemniki transportowe), mogą przedstawiać relatywnie sporą wartość handlową. Ich nieregularny kształt oraz kubatura sprawia, że w stanie naturalnym cechują się one nikłą efektywnością w transporcie. Finalnie obniża to ich wartość, sprowadzając ją niekiedy do zera.

Przykładowo zupełnie karkołomnym wyzwaniem staje się umieszczenie na jednostce transportowej (zestaw kontenerowy lub zestaw z naczepą) ładunku połamanych palet o masie wyższej niż 8 ton. Taka masa nie przekracza nawet połowy ładowności standardowego ładunku, a co za tym idzie, transport staje się po prostu drogi. Poza brakiem elementarnej efektywności kosztowej taki transport urąga też podstawowym wymogom racjonalnej gospodarki środowiskowej. W celu zagospodarowania relatywnie niewielkiej masy odpadu (oraz adekwatnie dużej ilości przysłowiowego powietrza) konieczne jest bowiem zużycie nieproporcjonalnie dużej ilości paliwa. Powoduje to nadmierną emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów generowanych przez ruch środków transportu.

Co zatem zrobić, aby transport odpadów drzewnych stał się bardziej efektywny?

Racjonalizacja postępowania z odpadami powinna zostać wdrożona już na etapie ich powstania. Niejednokrotnie obserwujemy sytuację, gdy różne rodzaje materiałów odpadowych są mieszane, co obniża wartość całości powstałego miksu. W zakładach meblarskich, gdzie z reguły wykorzystywane są różne surowce drzewne i drewnopochodne, często wobec braku odpowiednich procedur postępowania z odpadami, dochodzi do zmieszania pozostałości produkcyjnych. Obniża to w dwójnasób efektywność gospodarki odpadowej. Po pierwsze powoduje, iż niekiedy stosunkowo łatwy w zagospodarowaniu i wartościowy technologicznie odpad (np. drewno z palet) zostaje połączony z elementami nienadającymi się do recyklingu (np. ścinki płyt HDF, MDF, płyt komórkowych itp.). Ponadto łączone materiały posiadają różne wymiary, co poważnie obniża efektywność operacji logistycznych tj. transport, magazynowanie itp.

W tego rodzaju sytuacji niezbędna jest separacja strumieni odpadów, w taki sposób, aby możliwe było ich oddzielne magazynowanie. Proces ten wymaga zapewnienia odpowiednich narzędzi (np. pojemników stalowych) oraz opracowania przejrzystych procedur postępowania z odpadami i zaznajomienia z nimi personelu. Nasze doświadczenia podpowiadają, iż niejednokrotnie racjonalizacja działalności na etapie powstania odpadów, przynosi zaskakująco pozytywne efekty ekonomiczne oraz organizacyjne.

Czy optymalizacja działalności na etapie powstania odpadów jest wystarczająca?

Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest jednoznaczna. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nawet przy zdawałoby się bardzo efektywnym procesie selektywnego magazynowania odpadów powstających w ramach normalnej działalności produkcyjnej, istnieją rezerwy umożliwiające uzyskanie dodatkowych korzyści organizacyjnych oraz finansowych. Odpady drzewne, nawet zebrane w sposób racjonalny, z zachowaniem odpowiednich metod separacji oraz przechowywane w rozsądnym reżimie czystości (zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem minerałami) nadal stanowią wyzwanie logistyczne. Dotyczy to zwłaszcza elementów gabarytowych, które z natury rzeczy nie dają się efektywnie transportować, są nadto uciążliwe w załadunku i zabezpieczeniu. Rozwiązaniem tego kłopotu jest kompaktowanie odpadów w miejscu ich powstania. Tego rodzaju czynności stanowią przygotowanie odpadów do transportu (nie jest to przetwarzanie w rozumieniu ustawowym), a w ich efekcie drzewny materiał odpadowy może być przemieszczony swobodniej i taniej. Rozdrobnione odpady nadają się do transportu środkami przeznaczonymi do ładunków drobnicowych (np. naczepy tzw. walking floor), łatwiej je załadować, a ładunek jest zoptymalizowany pod kątem masy. Dodatkowo odpady po ich skompaktowaniu zajmują mniejszą przestrzeń magazynową, a ich mniejszy - regularny wymiar pozwala na łatwiejsze zbycie.

Nasza oferta obejmuje między innymi usługi kompaktowania odpadów w miejscu ich powstania. W ramach naszego serwisu zapewniamy nadto obsługę transportu bliskiego (ładowarki) oraz pojemniki stalowe do zbierania i magazynowania odpadów w sposób selektywny.

Scroll to top