3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Normy jakościowe surowców odpadowych

Stosowane przez nas wymagania jakościowe związane przedstawione są w poniższych tabelach. Odnoszą się one do całości odbieranego drewna poużytkowego, niezależnie od jego kwalifikacji jako odpadu, produktu ubocznego czy też pozostałych materiałów nienależącego do żadnej z wymienionych grup sortymentowych.

Podstawowe wymogi jakościowe w zakresie składu odbieranych materiałów:

Lp.Rodzaj parametru:Specyfikacja:
1.Zawartość wtrąceń z tworzyw sztucznych<2%
Definiowana wagowo lub objętościowo.
2.Zawartość wtrąceń metalowych<5%
Definiowana wagowo.
3.Zawartość wtrąceń mineralnych<2%
Definiowana wagowo.
4.Wilgotność względnamax. 30%
Definiowana jako ilość wody w próbce (np. 100 g).
Pomiar prowadzony metodą elektryczną lub za pomocą wagosuszarki.
5.Zawartość wtrąceń płyty włóknistej (HDF, MDF, pilśnia i podobne)0%
6.Inne parametryDo uzgodnienia w trakcie współpracy odpowiednio do parametrów surowca

Normy dodatkowe dotyczące właściwości fizykochemicznych:

Lp.Rodzaj odpadówKodOpis właściwości fizykochemicznych.
1Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 030105Odpady powinny być jednorodne tzn. w jednej partii odpadów powinna znajdować się jednakowa frakcja. Dopuszczalne są frakcje:
1.  Gruba (kawałki o wielkości minimalnej powyżej 10cm)
2.  Drobna, wśród której wyróżnia się:
(a)   Zrębka (pomiędzy 5-10 cm)
(b)   Wiór (pomiędzy 2-5 cm)
(c)   Trocina (pomiędzy 1-2 cm)
Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
2Opakowania z drewna150103W ramach powyższej grupy akceptowane są: palety, złom paletowy w rozdrobnionej postaci (zrębka), skrzynki, przekładki. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, jednakże ich udział musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF).
3Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80160306Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
4Drewno (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych)170201
5Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207
6Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138
7Odpady wielkogabarytowe200307