3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Wzory kart przekazania odpadów

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21) posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów określonym w odpowiednich przepisach wykonawczych. Elementem powyższej ewidencji jest między innymi karta przekazania odpadu. Każdorazowe przekazanie odpadu powoduje obowiązek potwierdzenia przyjęcia na karcie przekazania odpadów (KPO). Kartę spoprządza posiadacz dokonujący przekazania odpadu.

Kartę przekazania odpadów winien otrzymać:
- każdy z posiadaczy odpadu oraz
- prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów.

Zgodnie z przepisami ustawy dopuszczalne jest sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów pod następującymi warunkami:
- karta przekazania odpadu obejmuje odpad jednego rodzaju,
- odpad przekazywany jest łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego,
- przekazanie odbywa się za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów od tego samego posiadacza odpadów.

Ustawa o odpadach dopuszcza możliwość niesporządzania karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wypełnienia karty przekazania odpadów:

kpo_2015_sample

Odbierając odpady potwierdzamy każdorazowe ich przyjęcie odpowiednim podpisem na karcie przekazania odpadów. Zależnie od wyboru dostawców i uwarunkowań faktycznych umożliwiamy potwierdzenia zbiorcze (na podstawie zbiorczych - miesięcznych kart przekazania odpadów) jak również przyporządkowane do indywidualnych dostaw. Poniżej znajdą Państwo wzory obowiązujących kart przekazania odpadów.

Przypominamy, iż począwszy od 01.01.2015 został wprowadzony do stosowania nowy wzór karty przekazania odpadów.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zasad wypełniania karty przekazania odpadu adresowanego do 3Spare nasi przedstawiciele służyć będą Państwu wszelką pomocą.

Poniżej dostępne do pobrania są wzory kart przekazania odpadów stosowane w obrocie. Aktualnie obowiązujący wzór oznaczony został jako "wzór KPO obowiązujący od roku 2015":