3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Ogólne warunki zakupu

Informujemy, iż w odniesieniu do składanych przez nas zamówień obejmujących dostawy towarów oraz świadczenie usług zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług. Warunki te dostępne są do pobrania pod zawartym niżej odnośnikiem.

W celu uchylenia wątpliwości zwracamy uwagę, iż Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług, o których mowa wyżej stosowane są wyłącznie w zakresie zaopatrzenia pozasurowcowego i nie obejmują umów sprzedaży, dostawy oraz umów podobnego rodzaju regulujących nabycie przez spółki grupy 3Spare surowców drzewnych, wliczając w to odpady drzewne. Dodatkowo informujemy, iż Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług nie są stosowane przy umowach oraz zamówieniach realizowanych w ramach projektów objętych dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

O stosowaniu Ogólnych Warunków, każdy z Dostawców jest informowany indywidualnie. Ponadto przed zawarciem umowy (najczęściej wraz z zapytaniem ofertowym względnie zaproszeniem do negocjacji) udostępniamy Dostawcy każdorazowo aktualną wersję OWU w taki sposób, aby mógł on przechowywać i odtwarzać treść Ogólnych Warunków z zastosowaniem powszechnie dostępnych narzędzi.

Ogólne Warunki w wersji obowiązującej aktualnie są dostępne pod poniższym odnośnikiem. Do otwarcia dokumentu potrzebny jest program odczytujący pliki PDF (Adobe Acrobat Reader lub podobny).