3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Odzysk i recykling

Potocznie odzysk oraz recykling odpadów kojarzony jest głównie z działalnością polegającą na pozyskiwaniu z masy odpadowej materiałów i substancji nadających się do wykorzystania w procesie produkcji różnego rodzaju dóbr użytecznych społeczeństwu.

Historycznie od wielu lat odzyskowi poddawano odpady o znacznej wartości surowcowej lub takie, w których wytworzenie zainwestowano znaczną ilość energii. Dobrym przykładem mogą służyć tutaj odpady metali (złom), szkła oraz papieru (makulatura). Materiały powyższe ze względu na wysoką wartość zawartych w nich surowców (metale) lub wydatek energetyczny konieczny do wytworzenia (szkło) a także walory poprawiające jakość produkcji (szkło oraz makulatura) od wielu lat posiadają wartość technologiczną a co za tym idzie także handlową.

Postępujący rozwój społeczny i związane z nim zwiększenie dostępności dóbr konsumpcyjnych, powoduje ciągły przyrost masy odpadowej, która musi znaleźć zagospodarowanie w obiegu gospodarczym, w taki sposób, aby nie oddziaływały one niekorzystnie na środowisko. Wymaga to intensywnych starań oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających nadanie użytecznego przeznaczenia także odpadom, które dotychczas nie spotykały się z zainteresowaniem przemysłu.

Trend powyższy znajduje odzwierciedlenie w rozwoju technologicznym, czego wyrazem jest między innymi szereg pojawiających się nowych przedsięwzięć zorientowanych na przetwarzanie odpadów. Równolegle można zaobserwować głębokie przeobrażenia w obszarze przepisów prawnych, które w coraz bardzie restrykcyjnym stopniu nakazują odzyskiwać odpady oraz umożliwiać ich drugie albo wręcz kolejne życie.

Obowiązujące w Polsce przepisy, szczególnie ustawa o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz.U.2016.1987), definiują legalne rozumienie odzysku oraz recyklingu.

Odzyskiem w rozumieniu wspomnianej ustawy jest każdy proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling jest pojęciem węższym i obejmuje on odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;

Można postawić wniosek, iż recykling jest procesem, który w możliwie najgłębszym stopniu pozwala na powrót odpadów do normalnego obiegu gospodarczego w postaci produktów, materiałów lub substancji możliwych do użytecznego wykorzystania.

W Zakładzie Przerobu Drewna Użytkowego 3Spare w Wieruszowie zajmujemy się recyklingiem odpadów drzewnych, poddając drewno odpadowe wieloetapowemu procesowi technologicznemu, w ramach którego uzyskujemy pełnowartościowy materiał drzewny, nadający się do szeregu zastosowań technologicznych. Proces ten oznaczony jest symbolem R3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Działalność powyższa jest usankcjonowana decyzją w sprawie udzielenia pozwolenia na przetwarzanie odpadów zachowującą ważność do dnia 25 lutego 2025 roku.