3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

O NAS

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się przetwarzaniem drewna odpadowego oraz obrotem surowcami drzewnymi, głównie pozyskiwanymi w procesie odzysku odpadów drzewnych. Działalność powyższa realizowana jest przez dwie spółki naszej grupy: 3Spare Sp. z o.o. oraz 3S Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

3Spare Sp. z o.o. jest pierwszym podmiotem na rynku polskim i jednym z nielicznych w skali europejskiej, który zrealizował budowę innowacyjnej, w pełni zautomatyzowanej instalacji do odzysku odpadów drzewnych zdolnej do przetwarzania na skalę przemysłową odpadów meblarskich, opakowaniowych i gabarytowych oraz odzyskiwania zawartych w nich materiałów drzewnych, metali i innych składników nadających się do powtórnego technologicznego wykorzystania.

Nasza działalności koncentruje się na odzysku materiałowym odpadów oraz umożliwieniu ich ponownego wykorzystania przemysłowego. Ponad 90% surowców odzyskiwanych w ramach naszej działalności znajduje efektywne wykorzystanie jako pełnowartościowy materiał w zastosowaniach przemysłowych. Produktem takim jest w szczególności zrębka recyklingowa, która stanowi czysty surowiec drzewny pozyskany wskutek procesu przerobu i oczyszczania odpadów drzewnych.

Niewykluczone, iż w ramach codziennej aktywności korzystacie Państwo z dóbr wytworzonych z surowców recyklingowych pochodzących z naszego zakładu, takich jak np. meble z płyt drewnopochodnych oraz drewnopochodne elementy wykończenia wnętrz.

Odnotujmy, iż w powszechnej świadomości funkcjonuje pogląd, że jedynym racjonalnym ekonomicznie sposobem postępowania z odpadami jest ich spalanie lub umieszczanie na składowiskach odpadów komunalnych względnie przemysłowych. Zwłaszcza drzewne odpady gabarytowe (jak np. zużyte meble, drzewne elementy wykończenia wnętrz) posiadają istotny udział w łącznym wolumenie odpadów kierowanych na składowiska. Dane statystyczne wskazują, że w zakresie odpadów gabarytowych Polska nie realizuje nawet minimalnych wskaźników odzysku odpadów gabarytowych nałożonych przepisami prawa wspólnotowego.

Tradycyjny sposób postępowania z odpadami polegający na kierowaniu ich na składowiska odpadów względnie spalaniu nie może być, w naszej ocenie, uznany za racjonalny zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i tym bardziej biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju oraz troskę o ekologiczne aspekty działalności przemysłowej i ograniczanie jej kosztów społecznych.

Spalając odpady drzewne tracimy cenne zasoby naturalne, które mogą być zastąpione innymi zdecydowanie bardziej ekologicznymi źródłami (jak np. energia wiatrowa czy też gaz ziemny). Mało tego, znakomita większość odpadów drzewnych (np. odpady pochodzące z meblarstwa, drewnopochodne odpady gabarytowe, odpady z budownictwa) nie może być uznana za surowiec energetyczny zastępujący drewno naturalne. Materiały te są bowiem produktem przetworzonym zawierającym co prawda drewno (nawet 90-95% ogólnej masy), jednakże znajdujące się w nich dodatkowe składniki (kleje, impregnaty, okleiny sztuczne, lakiery, farby oraz podobne substancje) powodują zasadnicze różnice w porównaniu ze spalaniem naturalnego drewna pozyskanego z lasu. Spalanie tego rodzaju materiałów w sposób niekontrolowany (tzn. poza specjalnie do tego celu przeznaczoną instalacją spalania odpadów) skutkuje emisją do atmosfery szeregu zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu okolicznych mieszkańców a przede wszystkim samego spalającego. Problem niekontrolowanego spalania odpadów drzewnych dostrzegło już szereg gmin w Polsce prowadząc akcje informacyjne na temat szkodliwych skutków zdrowotnych takiego działania.

Naszą działalność postrzegamy jako proekologiczną alternatywę dla tradycyjnych metod zagospodarowania odpadów tj. spalanie oraz umieszczanie na składowiskach.

Stosowane przez nas rozwiązania technologiczne pozwalają na odzysk z odpadów pełnowartościowego materiału nadającego się do wykorzystania produkcyjnego w sposób efektywny ekonomicznie unikając niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Traktując odpad jako źródło pełnowartościowych surowców przemysłowych prowadzimy szeroką akcję uświadamiającą przedsiębiorców dysponujących odpadami drzewnymi o korzyściach płynących z wdrożenia systemu zapewniającego ich selektywną zbiórkę oraz w dalszej perspektywie przekazanie 3Spare w celu przetworzenia. Szczególną zachętą do powyższego działania są aspekty finansowe naszej oferty, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych dochodów ze źródła, które zazwyczaj utożsamiane jest wyłącznie z generowaniem kosztów.

Szczególną uwagę przywiązujemy do podnoszenia świadomości odpadowej naszych Partnerów wskazując szereg korzyści płynących z wdrożenia odpowiednich działań organizacyjnych umożliwiających separację odpadów drzewnych. Z reguły działania takie poza dobrą wolą Partnerów nie wiążą się z koniecznością ponoszenia szczególnie istotnych kosztów, a pozwalają na uzyskanie bardzo wymiernych korzyści.