3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Katalog odpadów

W celu uporządkowania gospodarki zasobami i ochrony środowiska niezbędna jest prowadzenie jednolitej klasyfikacji odzwierciedlającej źródło powstania odpadów, ich właściwości, ekologiczną szkodliwość, użyteczność i masowość ich wytwarzania. Stosując wskazane wyżej kryteria wyróżnić można szereg kategorii odpadów.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206) określił klasyfikację odpadów w zależności od źródła ich powstawania. Klasyfikacja powyższa obowiązuje w obrocie odpadami, należy ją stosować przy wypełnianiu karty przekazania odpadów.

Warto mieć na względzie, iż katalog odpadów obejmuje dużą ilość substancji i przedmiotów, częstokroć bardzo zróźnicowanych. Podczas określania kategoii odpadu należy w pierwszej kolejności kierować się definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 21). Ustawa powyższa weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 roku i uchyliła obowiązującą dotychczas ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz 628).

Zwracamy Państwa uwagę, iż niektóre przepisy ustawy uchylonej zachowały moc obowiązującą, dotyczy to np. przepisów regulujących zasady wydawania zezwoleń dotyczących zbiórki i transportu odpadów.

Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania obowiązujacy aktualnie katalog odpadów oraz jednolity tekst ustawy o odpadach w wersji obowiązującej od 23 stycznia 2013 roku, jak również uchylonej obowiązującej do dnia 23 stycznia 2013 roku.