3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Informacja dla oferentów

 

1. Informacje ogólne.

Informacje przedstawione na niniejszej stronie zawierają opis procedur stosowanych w ramach wyłaniania przez spółki grupy 3Spare wykonawców (dostawców) w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawcy robót względnie dostawcy towarów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyłaniani są każdorazowo z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji określonych w sekcji 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Publikacja zapytań ofertowych.

W zależności od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia stosowana będzie odpowiednia procedura w zakresie sposobów upublicznienia zapytania ofertowego i terminów wyznaczonych na złożenie oferty.

Dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 50.000,00 PLN netto Zamawiający będzie wysyłał zapytania ofertowe co najmniej trzem podmiotom specjalizującym się w działalności objętej planowanym zamówieniem. W wypadkach zamawiania towarów (usług) niewyspecjalizowanych, dostępnych powszechnie na rynku, zapytania ofertowe publikowane będą także na stronie internetowej https://3spare.eu. Zamawiający nie będzie w żadnym wypadku ograniczał możliwości złożenia oferty żadnemu podmiotowi zainteresowanemu uzyskaniem zamówienia.

Dla wydatków o wartości od 50.000,00 PLN netto do 209.000,00 EUR netto dla dostaw i usług lub do 5.225.000,00 EUR dla robót budowlanych zapytanie ofertowe będzie upublicznione poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych oferentów i umieszczenie zapytania na stronie internetowej http://3Spare.eu (w przypadku postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) lub na specjalnej stronie internetowej, wskazanej w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego (w pozostałych przypadkach). Wyznaczony termin składania ofert nie będzie krótszy, niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług lub 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych. Terminy te liczone są od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

Dla wydatków o wartości powyżej 209.000,00 EUR netto dla dostaw i usług lub 5.225.000,00 EUR dla robót budowlanych zapytanie ofertowe będzie upublicznione poprzez wysłanie zapytań do co najmniej trzech potencjalnych oferentów i umieszczenie zapytania co najmniej na stronie internetowej http://3Spare.eu (w przypadku postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) lub na specjalnej stronie internetowej, wskazanej w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego (w pozostałych przypadkach). Termin składania ofert nie będzie krótszy, niż 30 dni kalendarzowych. Terminy te liczone są od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

Oferent będzie każdorazowo poproszony o złożenie oświadczenia odnośnie terminu związania ofertą, przy czym termin ten będzie wyznaczony w taki sposób, aby upływał po czasie wyznaczonym na wybór oferty najkorzystniejszej oraz odpowiednim dodatkowym terminie na zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą (dostawcą).

3. Wykluczenia.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Od każdego z oferentów wymagane będzie złożenie oświadczenia o braku przesłanek wykluczających go z możliwości udzielenia zamówienia.

4. Procedura wyłonienia wykonawcy.

Każdorazowe zapytanie ofertowe precyzować będzie co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, termin przewidziany na złożenie oferty, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, informacje na temat zakresu wykluczenia.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający dokonując oceny ofert zweryfikuje ich poprawność formalną a wybór oferty najkorzystniejszej przeprowadzi stosując kryteria przewidziane w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, Zamawiający sporządzi protokół z postępowania ofertowego.

Informacja o wyniku postępowania, zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy będzie upubliczniona przez Zamawiającego na stronie internetowej https://3spare.eu a także w innych publikatorach przewidzianych powszechnie wiążącymi przepisami prawa oraz w postanowieniach umowy dotacyjnej. Ponadto informacja taka zostanie wysłana do do każdego oferenta, który złożył ofertę

Na wniosek oferenta Zamawiający udostępni mu protokół z postępowania, za wyjątkiem otrzymanych ofert.

5. Zawarcie umowy z wykonawcą.

Zamawiający zawrze pisemną umowę z wykonawcą wyłonionym z postępowaniu ofertowym należy sporządzić i podpisać pisemną umowę.

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz określone jej warunki.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą, który otrzymał kolejną najwyższą ilość punktów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest udzielenie wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych, o ile możliwość taka została przewidziana w zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą.

6. Forma korespondencji.

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym prowadzona będzie w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego oraz oferentów. Dopuszcza się także stosowanie korespondencji w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w zapytaniu ofertowym (korespondencja do i od Zamawiającego) oraz ofertach (korespondencja do i od oferenta). Korespondencja elektroniczna powinna być prowadzona w plikach PDF, JPG, PNG lub TIFF, zawierających podpisane obrazy (skany lub zdjęcia) pism wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji zamawiającego lub oferenta.

W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, do pierwszej korespondencji należy dołączyć pełnomocnictwo.

Forma elektroniczna dokumentów nie jest dopuszczalna w przypadku umowy zawieranej przez Zamawiającego z oferentem. Umowa taka zawsze musi mieć formę pisemną.