3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Wiarygodny partner w gospodarce odpadami.

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie obrotu odpadami definiują szereg wymogów, którym podlegają podmioty zajmujące się gospodarką odpadową.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż niemal każdy element procesu związanego z istnieniem odpadu, począwszy od jego powstania, a skończywszy na zagospodarowaniu (np. w formie odzysku) wymaga od jego uczestnika posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia podlegają między innymi niżej wymienione rodzaje działalności:

• wytwarzanie odpadów
• zbiórka odpadów
• transport odpadów
• przetwarzanie odpadów

Nieodzowne wydaje się podkreślenie, iż w interesie każdego podmiotu wytwarzającego odpady leży, aby podmiot któremu przekazuje on odpady działał zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, co między innymi oznacza wymóg posiadania odpowiednich zezwoleń.

Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz.U.2016.1987), zgodnie z którym:

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Art. 27 ust. 3 wspomnianej ustawy o odpadach przewiduje, iż przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami przez ich wytwórcę lub posiadacza następuje jedynie w przypadku, gdy odpady przekazane zostały podmiotowi posiadającemu stosowną decyzję lub wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami. Zatem jedynie w wypadku przekazania odpadów podmiotowi uprawnionemu (posiadającemu odpowiednią decyzję zezwalającą na odbiór odpadów) posiadacz zwalnia się z odpowiedzialności za dalsze postępowanie z odpadami.

W celu uchylenia wątpliwości, co do aktualnego stanu prawnego, wypada wyjaśnić, iż przepisy obowiązującej ustawy o odpadach wprowadziły obowiązek marszałków województw prowadzenia rejestrów podmiotów gospodarujących odpadami. Rejestry powyższe nie zostały aktualnie uruchomione, ustawa przewiduje termin ich wprowadzenia do dnia 24 stycznia 2018 roku. Do czasu uruchomienia rejestrów działalność związana z gospodarką odpadami prowadzona jest w oparciu o decyzje administracyjne zezwalające na zbiórkę względnie przetwarzanie odpadów.

Spółki grupy 3Spare prowadzą działalność odpadową w oparciu o niżej wymienione zezwolenia:

1. Decyzja Starosty Wieruszowskiego nr AS.6230.1.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie m.in. udzielenia zgody na przetwarzanie odpadów, wydana na rzecz spółki 3Spare Sp. z o.o.
2.
Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku nr DOŚ-I.6233.9.2016 z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zezwolenia na transport odpadów, wydana na rzecz spółki 3Spare Sp. z o.o.
3.
Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego nr RŚ.6233.1.3.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów, wydana na rzecz spółki 3S Logistyka Sp. z o.o. Sp.k.
4.
Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku nr DOŚ-II.6233.1.65.2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zezwolenia na transport odpadów, wydana na rzecz spółki 3S Logistyka Sp. z o.o. Sp.k.

Przekazanie odpadów spółce 3Spare Sp. z o.o. lub spółce 3S Logistyka Sp. z o.o. Sp.k. skutkuje przeniesieniem na nas odpowiedzialności za dalsze prawidłowe ich zagospodarowanie.

Wiarygodność naszych spółek, jako partnerów odpadowych dbających o wysoki standard działalności zarówno w typowej gospodarce odpadowej jak i wszelkich innych aspektach biznesu potwierdzona jest między innymi cyklicznymi auditami prowadzonymi przez jednego z naszych globalnych partnerów tj. spółkę IKEA. Od szeregu lat, nieprzerwanie spółka 3Spare Sp. z o.o. cieszy się statusem podmiotu "IWAY approved", co oznacza, iż spełniamy wszystkie wymogi stawiane partnerom IKEA w zakresie kwestii ochrony środowiska, standardów postępowania z pracownikami oraz przejrzystości biznesu zgromadzone w standardzie IKEA IWAY. Szczegółowe informacje na temat standardów postępowania IKEA IWAY możecie Państwo znaleźć pod tym adresem.

W naszej działalności dokładamy starań, aby korzyści płynące z wypracowanych przez lata działalności bogatych doświadczeń i wysokich standardów mogły zostać przeniesione na wszystkich naszych partnerów w gospodarce odpadami, nie ograniczając ich jedynie do tych największych.